Co je skauting?

Svět je složitý a orientovat se v něm je stále těžší, zvlášť pro mladé lidi. Je tolik lákadel a pokušení....

Dobrý skautský oddíl může chlapcům a děvčatům pomoci nalézt tu správnou cestu. Cestu k sobě samým, k bližním, ke své vlasti, k přírodě, k celému lidskému společenství.

Skauting je dobrovolné a nezávislé hnutí, které dnes po celém světě sdružuje na 35 miliónů mladých lidí. Jeho zásady kdysi na počátku minulého století stanovil lord Baden-Powell a do českých zemí přinesl myšlenky skautingu zakladatel českého Junáka A. B. Svojsík.

Velká pozornost je v Junáku - svazu skautů a skautek České republiky věnována výchově a vzdělávání vedoucích, kteří svůj čas dobrovolně věnují dětem. Všichni dospělí činovníci musejí splnit náročné zkoušky, které potvrzují jejich způsobilost pro práci s mládeží.

Výchova člověka nekončí ve třinácti nebo čtrnácti letech, ale prochází celým životem. Každým rokem přibývají Junáku stovky mladých mužů a dívek, kteří prošli skautskými oddíly a dnes daleko lépe hledají cestu ke vzdělání, k přátelství, k lásce a ke kráse.

Junák je členem světových skautských organizací, které se hlásí ke stejným principům a výchovným metodám. Ke skautské činnosti neodmyslitelně patří setkávání mladých lidí z různých států, poznávání jiných zemí a kultur. To, čemu se říká mezinárodní skautské bratrství a sesterství, je cílevědomé vytváření přátelských vztahů mezi lidmi různých ras a vyznání, budování hrází proti sobectví a nepřátelství. Devadesátiletá tradice českého Junáka, prověřená tvrdými zkouškami zákazů a pronásledování, dává naději, že český skauting právě takovou úlohu splní.

Skaut (scout) je v angličtině stopař, zvěd - ten, který umí pozorovat a naslouchat. Slovanské slovo junák (jinoch) rozšiřuje význam pojmu skaut o rozměr mládí, tělesné a duševní zdatnosti.

Říká se, že skauting je především hra - hra v tom nejlepším slova smyslu. Pro někoho může být skoro bezvýznamná, pro dalšího zapomenutelná, pro jiné se stane hrou na celý život. Co je na ní tak lákavého? Skauting má mnoho přitažlivých metod, jak vést chlapce a děvčata bez rozdílu věku - patří k nim sebevýchova a rozvoj nejlepších povahových vlastností; skauting učí mladé lidi žít podle skautského slibu a zákona, pracovat v malých skupinkách - družinách, oddílech - ve spolupráci s dospělími. Vede je ke službě společnosti, k životu v přírodě, dává jim mnoho praktických dovedností. Učí je samostatnosti i zodpovědnosti a navazuje při tom na výchovu v rodině a ve škole.

Děti stále touží po dobrodružství, romantice, hře, po přátelství. Právě to jim skauting nabízí. Skautský rok trvá od podzimu do léta a vrcholí na letních táborech. Činnost Junáka v průběhu roku probíhá na schůzkách, výpravách za poznáním přírody, za kulturou a historií, při cestování a objevování nových míst. Skautský program, kam patří sport, hry a rukodělné činnosti, je přitažlivý už pro nejmladší školáky: ti ve věku 6-10 let si říkají vlčata a světlušky, 11-14letí chlapci a děvčata jsou skauti a skautky, pro věk 15-26 let se používá pojmenování roveři a rangers.

Vzdělávání skautských vedoucích

Každý, kdo se chce podílet na přípravě skautských akcí od každotýdenních schůzek až po tábor na 21 dní se dostává do systému vzdělávání skautských činovníků. Níže jsou popsány základní úrovně. Jejich rozšířená verze je na adrese http://krizovatka.skaut.cz/organizace/vzdelavani/vedeni-oddilu/.

Většina kurzů má dvě základní formy. Jednak může jít o večerní, případně víkendové kurzy. Takové mívají zkratku XK, kde X je (Č)ekatelský, (V)ůdcovský apod. Druhou verzí kurzu jsou tzv. lesní kurzy. Ty se skládají z 1-3 víkendů během jara a podzimu, a jednoho desetidenního letního pobytu v přírodě. Ty bývají označovány XLK.

  Rádcovský kurz (RK)

RK je nepovinným kurzem, který však začínajícím rádcům (vedoucím schůzek) pomůže s metodikou přípravy programu pro děti, jak na výpravu, tak na schůzku. Kromě toho nabízí také velké možnosti setkání se s rádci z jiných oddílů z celého Brna.


  Čekatelský kurz (ČK, ČLK)

Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ.

Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.


  Zdravotnický kurz (ZK)

V rozsahu daném vyhláškou (39 hodin), absolvent získá skautskou kvalifikaci „zdravotník zotavovacích akcí“, která je platná po dobu 4 let. Kurz je i nadále podmínkou pro získání vůdcovské kvalifikace.


  Vůdcovský kurz (VK, VLK)

Cílem VZ je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti peda-gogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže.


  Další kurzy (LK, RLK)

Mezi další kurzy lze zařadit lesní kurzy, ať už jde o zážitkové kurzy, nebo kurzy zaměřené na nějakou věkovou kategorii (Vlčata, Roveři).


Správa stránek: Miki - stuchlej@gmail.com Čtverka Brno 2014